تبلیغات
طایفه شهنوازی
شجرنامه طایفه شهنوازی


طایفه شهنوازی یکی از بزرگترین طوایف بلوچستان می‌باشد ابتدا فامیل این مردم یارمحمد زهی بود. پس از رشادت و مردانگی این طایفه به همراه سایر طوایف بلوچ در درگیری با سربازان دولت استعمارگر انگلیس در دره نالک واقع در حوالی شهر خاش و نزدیکی به بخش سنگان که منجر به کشته شدن بیش از 330 نظامی انگلیسی به رهبری جیند خان یارمحمد زهی که به دست انگلیس ها به گروگان برده و اعدام شدنام این فامیل تغییر یافت. جیند خان یکی از شجاع ترین مردان بلوچ بود که انگلیس ها نام او و خطه سرحد بلوچستان را هرگز فراموش نخواهند کرد به طوری که ژنرالهای انگلیسی چندین کتاب درباره مردم بلوچ وطایفه شهنوازی رشادتهای آنان نوشته و اعتراف کردند که به سختی از آن خطه گریخته اند. دلیل تغییر فامیل یارمحمد زهی به شهنوازی این بود جیند خان چنان در شجاعت و شهامت معروف شده بود که مرحوم محمد رضا شاه پهلوی حسرت دیدار با او را داشت و به همین دلیل ایشان نام این فامیل بزرگ را شهنوازی(موردنازونوازش شاه) نامید.